Els millors professionals a la seva disposició.
Els millors professionals a la seva disposició.

Detector optic de fum

Especificacions:

Barreres òptiques de fum per a sistema de detecció d’incendis, consistent en un sistema d’emissió / recepció d’un feix òptic d’infrarojos d’una longitud entre 10 i 100 m.
El funcionament es basa en el principi d’enfosquiment, basat en la interrupció del feix infraroig pel fum, el qual redueix la força del senyal rebut pel receptor. Si el senyal del feix sobrepassa el límit fixat, s’activa l’alarma que indica la presència de foc a la zona.
La instal·lació d’aquests detectors és ideal per a locals de grans dimensions o per a locals amb sostres molt alts.
Els equips es componen d’un únic mòdul que incorpora un emissor i un receptor.
Les barreres estan disponibles en dues versions per a cada model:
• DLR50Z / DLR100Z: Abast de fins a 50 i 100 m respectivament. Aquest model s’alimenta directament de la zona (no més de 2 barreres per zona).
• DLR50M / DLR100M: Abast de fins a 50 i 100 m respectivament. Aquest model és motoritzat, amb autoajustament i alimentació externa.