Els millors professionals a la seva disposició.
Els millors professionals a la seva disposició.

Segellats de penetracions

Especificacions:

  • Respecte a la compartimentació de sectors d’incendi en un edifici, és important que es mantingui en tot moment la integritat dels elements compartimentadors perquè puguin complir la seva funció. S’han de tenir en compte, per tant, els possibles forats o discontinuïtats en l’element que puguin permetre el pas de les flames, el fum, etc., i comprometre’n l’efecte delimitador.
    Un dels condicionants arquitectònics són les instal·lacions. Actualment no hi ha cap edifici que no sigui recorregut o travessat per nombroses instal·lacions de tot tipus: elèctriques, telefòniques, d’aigües, de gasos, de climatització, etc. Aquestes instal·lacions van per tot l’edifici i comprometen seriosament la seguretat i afavoreixen la propagació de l’incendi.
    A més dels buits produïts per les instal·lacions, poden sorgir altres buits a causa dels sistemes constructius de l’edifici: juntes de dilatació, obertures de ventilació, etc.
  • “Tapar” simplement els buits no serveix. Ha de realitzar-se un segellat complet i adequat amb sistemes que compleixin també els esmentats requisits exigibles segons la normativa a l’element compartimentador. Evidentment, la garantia de compliment d’aquests requisits ha de venir avalada per assajos realitzats per laboratoris independents acreditats, i per la seva correcta aplicació per personal especialitzat.